tancar
PARADIGMA DE LA FLEXIÓ ANTIGA DE PARTIR
PERS. PRES. INDIC. PRET. IMPER. PERFET SIMPLE FUTUR CONDICIONAL SUBJUNTIU OPTATIU
1.ª partesc partia partí partré partria partesca partís
partira
2.ª parteixes parties partist
partires
partràs partries partesques partisses
partires
3.ª parteix partia partí partrà partria partesca partís
partira
1.ª partim partíem partírem
partim
partrem partríem partam
partim
partíssem
partírem
2.ª partits
partiu
partíets
partíeu
partist
partíreu
partreu partríets
partríeu
partats
partau
partiu
partíssets
partísseu
partírets
partíreu
3.ª parteixen partien partiren partran partrien partesquen partissen
partiren
PARADIGMA DE LA FLEXIÓ DIALECTAL DE PARTIR
DIAL. INFIN. GERUNDI PART. PASS. PRESENT INDIC. IMPERFET PERFET FUTUR CONDICIONAL PRESENT SUBJUNTIU OPTATIU IMPERATIU
        1ª: parteixi,
partèixic
1ª: partia   1ª: partiré 1ª: partiria 1ª: parteixi 1ª: partís,
partissi,
partigués,
partiguessi
 
        2ª: parteixes 2ª: parties   2ª: partiràs 2ª: partiries 2ª: parteixis 2ª: partisses,
partissis,
partiguesses
2ª: parteix,
partei
        3ª: parteix,
partei
3ª: partia   3ª: partirà 3ª: partiria 3ª: parteixi 3ª: partís,
partigués
 
Pir-or. partir partint partit 1ª: partim 1ª: partien   1ª: partirem 1ª: partirien 1ª: partim,
partiguem
1ª: partíssem,
partissen,
partíssim,
partiguéssem,
partiguessen
1ª: partim
        2ª: partiu 2ª: partiü   2ª: partireu 2ª: partiriü 2ª: partiu,
partigueu
2ª: partissu,
partiguessu
2ª: partiu
        3ª: parteixen 3ª: partien   3ª: partiran 3ª: partirien 3ª: parteixin 3ª: partissen,
partissin,
partiguessen
 
        1ª: parteixu,
partèixuc,
partèixut
1ª: partia   IGUAL QUE EN EL DIALECTE PIRENENC-ORIENTAL 1ª: partiria 1ª: parteixi 1ª: partís,
partissa,
partigués
 
        2ª: parteixes 2ª: parties   2ª: partiries 2ª: parteixis,
parteixus
2ª: partisses,
partissis,
partissus,
partiguesses,
partiguessis
2ª: parteix
        3ª: parteix 3ª: partia   3ª: partiria 3ª: parteixi,
parteixu
3ª: partís,
partigués
 
Or. partir partint partit 1ª: partim 1ª: partíem   1ª: partiríem 1ª: partim 1ª: partíssem,
partíssim,
partíssum,
partiguéssem,
partiguéssim
1ª: partim
        2ª: partiu 2ª: partíeu,
partiü
  2ª: partiríeu 2ª: partiu 2ª: partísseu,
partíssiu,
partissu,
partiguésseu,
partiguéssiu
2ª: partiu
        3ª: parteixen 3ª: partien   3ª: partirien 3ª: parteixin,
partèixun
3ª: partissen,
partissin,
partíssun,
partiguessen,
partiguessin
 
        1ª: partixo,
partisso,
partisco,
partixco
1ª: partia,
partiva,
partigueva
  IGUAL QUE EN EL DIALECTE ORIENTAL 1ª: partixca,
partisca,
partixa,
parteixa,
partissa,
partixi
1ª: partís,
partissa,
partigués,
partiguessa,
partisquessa,
partixquessa
 
        2ª: partixes,
partisses
2ª: parties,
partives,
partigueves
  2ª: partixques,
partisques,
partixes,
partixos,
partixcos,
partiscos,
parteixes,
partissos,
partixis
2ª: partisses,
partiguesses,
partisquesses,
partixquesses
2ª: partix,
partís
        3ª: partix,
partís
3ª: partia,
partiva,
partigueva
  3ª: partixca,
partisca,
partixa,
partixo,
partixco,
partisco,
parteixa,
partisso,
partixi
3ª: partís,
partigués,
partisqués,
partixqués
 
Occ. partir partint partiguent partit 1ª: partim,
partiguem
1ª: partíem,
partívem,
partiguévem
  1ª: partim,
partiguem,
partigam,
partisquem,
partíssem,
partiguéssem
1ª: partíssem,
partíssom,
partiguéssem,
partiguéssom,
partisquéssem,
partixquéssem
1ª: partim,
partiguem
        2ª: partiu,
partigueu
2ª: partíeu,
partíveu,
partiguéveu
  2ª: partiu,
partigueu,
partigau,
partisqueu,
partísseu,
partiguésseu
2ª: partísseu,
partíssou,
partiguésseu,
partiguéssou,
partisquésseu,
partixquésseu
2ª: partiu
        3ª: partixen,
partissen
3ª: partien,
partiven,
partigueven
  3ª: partixquen,
partisquen,
partixen,
partíxon,
partíxcon,
partíscon,
parteixen,
partísson,
partixin
3ª: partissen,
partiguessen,
partisquessen,
partixquessen
 
        1ª: partixc,
partisc
1ª: partia 1ª: partí 1ª: partixca,
partisca,
partixga
1ª: partira,
partiguera,
partixquera
 
        2ª: partixes,
partisses
2ª: parties 2ª: partires 2ª: partixques,
partisques,
partixgues
2ª: partires,
partigueres,
partixqueres
2ª: partix,
partís
        3ª: partix,
partís
3ª: partia 3ª: partí 3ª: partixca,
partisca,
partixga
3ª: partira,
partiguera,
partixquera
 
Val. partir partint partit 1ª: partim 1ª: partíem 1ª: partírem 1ª: partim,
partiguem,
partigam,
partixquem,
partixguéssem,
partixcam,
partixgam
1ª: partírem,
partiguérem,
partixquérem
1ª: partim
        2ª: partiu 2ª: partíeu 2ª: partíreu 2ª: partiu,
partigueu,
partigau,
partixqueu,
partixguésseu,
partixcau,
partixgau
2ª: partíreu,
partiguéreu,
partixquéreu
2ª: partiu
        3ª: partixen,
partissen
3ª: partien 3ª: partiren 3ª: partixquen,
partisquen,
partixguen
3ª: partiren,
partigueren,
partixqueren
 
        1ª: partesc,
parteixc
1ª: partia 1ª: partigué 1ª: partesca,
partesqui,
partèsquiga,
parteixca,
parteixqui,
partèixquiga
1ª: partís,
partigués
 
        2ª: parteixes 2ª: parties 2ª: partires,
partigueres
2ª: partesques,
partesquis,
partèsquigues,
parteixques,
parteixquis,
partèixquigues
2ª: partisses,
partissis,
partiguesses,
partiguessis
2ª: parteix
        3ª: parteix 3ª: partia 3ª: partí,
partigué
3ª: partesca,
partesqui,
partèsquiga,
parteixca,
parteixqui,
partèixquiga
3ª: partís,
partigués
 
Bal. partir partint partiguent partit 1ª: partim 1ª: partíem 1ª: partírem,
partiguérem
1ª: partiguem 1ª: partíssem,
partíssim,
partiguéssem,
partiguéssim
1ª: partim
        2ª: partiu 2ª: partíeu 2ª: partíreu,
partiguéreu
2ª: partigueu 2ª: partísseu,
partíssiu,
partiguésseu,
partiguéssiu
2ª: partiu
        3ª: parteixen 3ª: partien 3ª: partiren,
partigueren
3ª: partesquen,
partesquin,
partèsquiguen,
parteixquen,
parteixquin,
partèixquiguen
3ª: partissen,
partissin,
partiguessen,
partiguessin
 
        1ª: palteix 1ª: paltiva   1ª: paltiré 1ª: paltiriva 1ª: palteixi 1ª: paltissi  
        2ª: palteixes 2ª: paltives   2ª: paltiràs 2ª: paltirives 2ª: palteixis 2ª: paltissis 2ª: palteix
        3ª: palteix 3ª: paltiva   3ª: paltirà 3ª: paltiriva 3ª: palteixi 3ª: paltissi  
Alg. paltir paltint paltit 1ª: paltim 1ª: paltiven   1ª: paltirem 1ª: paltiriven 1ª: paltim 1ª: paltissin 1ª: paltim
        2ª: paltiu 2ª: paltivu   2ª: paltireu 2ª: paltirivu 2ª: paltiu 2ª: paltíssiu 2ª: paltiu
        3ª: palteixen 3ª: paltiven   3ª: paltiran 3ª: paltiriven 3ª: palteixin 3ª: paltissin